Statut

TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ

Rozdział 1.
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, zwane dalej Towarzystwem, jest związkiem

stowarzyszeń w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, działającym na rzecz

rozwoju i upowszechniania sportu, rekreacji, wychowania fizycznego i turystyki.

2. Towarzystwo może posługiwać się nazwą skróconą, tj. „TKKF”.

3. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, a siedzibą jego władz jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną i prowadzi działalność pożytku publicznego.

§ 4

1.Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych.

2.Towarzystwo opiera swoją działalność na aktywności członków i może zatrudniać pracowników.

§ 5


1.Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o takim samym

lub pokrewnym zakresie działania.

2. O przystąpieniu Towarzystwa do krajowych lub międzynarodowych organizacji oraz o

wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd Główny.

§ 6

1. Towarzystwo używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem

obowiązujących w tym zakresie przepisów, uchwalonych przez Zarząd Główny.
2. Godłem Towarzystwa jest kompozycja liter „TK” na białym polu oraz „KF” na czerwonym

polu, zamknięta z dwóch stron dekoracyjnymi elementami barwy zielonej.
3. Barwami Towarzystwa są kolory: biały, czerwony i zielony.
4. Towarzystwo posiada własny sztandar.
5. Flaga Towarzystwa jest koloru białego z pasmem czerwonym w górnej jej części,
po środku flagi znajduje się godło Towarzystwa.

Chcesz przeczytać cały dokument? Pobierz go z naszego serwera.