Historia

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (TKKF) – stowarzyszenie propagujące kulturę fizyczną utworzone 3 Maja 1957 roku w Warszawie.

Decyzja o powołaniu TKKF zapadła 17 lutego 1956 r. w trakcie Krajowej Narady Aktywu Sportowego w Warszawie, gdzie dyskutowano m.in. konieczność powołania organizacji sportu masowego. Spośród dwu wniosków: reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i powołania Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, postanowiono przychylić się do drugiego. 3 maja 1957 r., Krajowa Konferencja Założycieli, która odbyła się w Warszawie, przyjęła uchwałę o powołaniu do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Założycielami TKKF były stowarzyszenia sportowe: AZS, LZS, „START”. Konferencja zatwierdziła statut TKKF, jako stowarzyszenia zrzeszającego ogniska TKKF z terenu kraju, ustaliła zasady powoływania instancji wojewódzkich i tworzenia ognisk terenowych, wybrała tymczasowy Zarząd Główny TKKF.

Wyciąg z Uchwały Krajowej Konferencji Założycieli
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Warszawa 3 Maja 1957 roku.

„Straty poniesione przez nasz naród w okresie ostatniej wojny, trudna sytuacja materialna szerokich mas spowodowały zaistnienie wielu nieprawidłowości w rozwoju fizycznej starszego społeczeństwa.

W celu szybkiego naprawienia błędów oraz stworzenia odpowiednich warunków do uprawiania wychowania fizycznego dla najszerszych rzesz społeczeństwa, my działacze kultury fizycznej zebrani na Krajowej Konferencji Założycieli postanawiamy powołać TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Celem Towarzystwa jest rozwinięcie działalności w wyniku której, możliwie jak najszybciej można by zaspokoić potrzeby społeczeństwa w dziedzinie wychowania fizycznego w formach dostępnych i jak najbardziej wszechstronnych, mających na celu regenerację sił i zdrowia, rozwijanie tężyzny fizycznej.

Towarzystwo nawiązuje do wszystkich postępowych tradycji naszej przeszłości w zakresie kultury fizycznej, przyswajać będzie w swej działalności te wszystkie praktyczne osiągnięcia sportu masowego towarzystw sportowych, robotniczych, organizacji sportowych, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i wielu innych.

Tworzyć będzie na tej bazie nowoczesny program działania oparty o zdobycze nauki oraz nowe formy organizacyjne odpowiadające obecnym wymogom życia społecznego.

Towarzystwo organizować będzie w miastach swoje ogniska, które prowadzić będą praktyczne zajęcia w zespołach, stosować różnorodne formy działania zgodnie z upodobaniami oraz życzeniami swoich członków.”

14–15 grudnia 1957r., w Warszawie odbył się poprzedzony zjazdami wojewódzkimi, I Krajowy Zjazd Delegatów TKKF z udziałem 214 delegatów. Zjazd uchwalił, po ogłoszonych poprawkach statut TKKF, zatwierdził godło i barwy oraz odznakę TKKF, a także zasady działalności organizacyjne i programowo-szkoleniowe. Wybrano 60-osobowy Zarząd Główny i 5-osobową Główną Komisję Rewizyjną. Prezesem ZG TKKF został wybrany Feliks Kędziorek. W okresie I Zjazdu zarejestrowane były już 94 ogniska terenowe TKKF.
W 2017 roku TKKF obchodził 60-lecie.
Przykładowo w 2007 roku, według danych statystycznych, działało w Polsce 1089 Ognisk i Klubów R-S TKKF, w których zrzeszonych było 145 803 członków – osób fizycznych. Ogniska i Kluby R-S TKKF w roku 2007 były organizatorami 21 214 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło 5 688 402 osób, a także prowadziły 5364 sekcji i Zespołów ćwiczebnych różnych specjalności, w których ćwiczyło 225 077 osób.